Szanowny Użytkowniku!

Chcielibyśmy Ciebie poinformować, że korzystając z Naszej strony internetowej www.magdafoeller.pl przekazujesz Nam pewne informacje, które stanowią Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jakie Twoje dane osobowe posiadamy, w jakim momencie je zbieramy, do czego je wykorzystujemy, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas tych danych.

Zanim zapoznasz się z bardziej szczegółowymi informacjami chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na to, że przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych opiera się na przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, s. 1; dalej: RODO), ale również przepisach polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Chełmińska 169A lok. 8, 87-100 Toruń

Jesteśmy spółką komandytową zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000712505.

Poniżej pozostałe Nasze dane:

 1. NIP  9562331132
 2. REGON  369175854
 3. tel:  +48 798 257 257
 4. e-mail:  kontakt@magdafoeller.pl

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Przeglądając Naszą stronę internetową udostępniasz Nam przede wszystkim swoje dane osobowe zawarte w plikach cookies. Są to między innymi informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Jeżeli będziesz korzystać z udostępnionych przez Nas poszczególnych funkcjonalności również będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Rodzaj czynności

Cel przetwarzania

Rodzaj przetwarzanych danych

Formularz kontaktowy

Nawiązanie kontaktu z MF Studio, podjęcie działań na Twoje żądanie

Przede wszystkim będą to imię i nazwisko, adres mailowy i inne dane, które zdecydowałeś się Nam przekazać wypełniając formularz kontaktowy

Prowadzenie usługi newsletter

Marketingowy – informowanie Ciebie o nowościach, promocjach i innych Naszych aktywnościach.

Do obsługi newslettera będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Wykonywanie umowy

Wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem serwisu.

W celu zrealizowania umowy będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, z podaniem kraju włącznie, Twój numer telefonu, Twój adres mailowy, a także inne dane, które Nam w tym zakresie powierzysz (np. nazwa firmy).

Płatności online za poszczególne usługi

Zrealizowania płatności za wybraną usługę za pośrednictwem Naszego portalu.

Do obsługi płatności online będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, z podaniem kraju włącznie, Twój numer telefonu, Twój adres mailowy, a także inne dane, które Nam w tym zakresie powierzysz (np. nazwa firmy).

Czynności analityczno – statystyczne

Tworzenie statystyk i analiz korzystania przez użytkowania ze strony internetowej i poszczególnych jej funkcjonalności, w tym jego aktywności.

Dane dotyczące aktywności użytkownika na stronach serwisu, ilości czasu spędzonego na każdej z podstron serwisu, historii wyszukiwania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, rozpatrywanie reklamacji

Dochodzenie roszczeń przez właściciela serwisu i rozpatrywanie reklamacji użytkowników

Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer NIP, REGON, KRS), adres poczty elektronicznej.

 

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju lub ilości przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z odpowiednim pytaniem.

 

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony Twoich danych osobowych

Z uwagi na skalę przetwarzanych przez Nas danych osobowych Użytkowników nie widzieliśmy potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych. Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sposobu czy zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych lub przysługujących Tobie z tego tytułu praw, prosimy o kontakt. Możesz się z Nami skontaktować korzystając z tradycyjnej poczty (na adres: Fitness Pro Sp. z o.o. sp.k., ul. Szosa Chełmińska 169 lok. 8, 87-100 Toruń) lub poczty elektronicznej (na adres: kontakt@magdafoeller.pl). Wybór środka komunikacji zależy od Ciebie.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Działanie Naszej strony internetowej i poszczególnych jej funkcjonalności jest możliwe dzięki pomocy innych podmiotów, które świadczą określone usługi, w tym usługi utrzymania i obsługi technicznej, płatności online, ale także usługi analityczne i statystyczne. Podmioty te mają lub – w zależności od sposobu korzystania z Naszej strony – mogą mieć dostęp do Twoich danych. Są to następujące podmioty:

 1. dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000336780) – zapewniający usługę hostingu Naszej strony internetowej na swoich serwerach,
 2. Freshmail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000497051) – zapewniający obsługę poczty elektronicznej i newslettera,
 3. Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie (Irlandia) oraz Automattic Inc. z siedzibą w San Francisco (Stany Zjednoczone Ameryki) – zapewniający obsługę aplikacji Gravatar i WordPress.com,
 4. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia – zapewniający usługi analityczno – statystyczne ruchu na Naszej stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji Google Analytics,
 5. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia – zapewniający wtyczkę portali społecznościowych Facebook i Instragram na Naszej stronie internetowej i przetwarzający Twoje dane, gdy posiadasz na nich swoje konto,
 6. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000412357) – zapewniający obsługę płatności online z wykorzystaniem Twojego instrumentu płatniczego.

 

Nie musisz się martwić, że niektóre z wymienionych powyżej podmiotów zarejestrowane są poza granicami Polski. Irlandia jest Państwem Członkowskim Unii Europejskiej i podmioty tam zarejestrowane są zobowiązane stosować te same zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, co polskie podmioty. Automattic Inc. z kolei podpisała Tarczę Prywatności, tj. porozumienie, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych i ich transgranicznej wymiany. Decyzją o numerze 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska uznała, iż postanowienia Tarczy Prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Umożliwiamy Tobie dokonywanie płatności online za Nasze usługi dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez Krajowy Integrator Płatności S.A. W razie skorzystania z mechanizmu płatności z wykorzystaniem Twojego instrumentu płatniczego dostarczonego przez Krajowy Integrator Płatności S.A., spółka ta będzie administratorem Twoich danych osobowych i będzie je przetwarzała na zasadach przez siebie określonych (zob. tutaj: https://secure.tpay.com/regulamin.pdf).

Jeżeli wskutek Twojego zapytania zawarliśmy umowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez inne podmioty, które świadczą dla Nas określone usługi, w tym usługi księgowo – rachunkowe i informatyczne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie opisuje jednak Regulamin.

 

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Cele, podstawy prawne przetwarzania i okres przechowywania Twoich danych osobowych ilustruje poniższa tabela:

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Naszej strony

Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu, nie dłużej jednak, niż przez czas korzystania z Naszej strony (w tym przechowywania cookies na Twoim urządzeniu)

Prowadzenie czynności analityczno – statystycznych ruchu na Naszej stronie internetowej.

Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc.

Udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przez czas utrzymywania korespondencji między Nami, nie dłużej jednak niż do czas zarchiwizowania korespondencji mailowej.

Prowadzenie newslettera, w tym marketing usług własnych.

Twoja dobrowolna zgoda. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera.

Podejmowanie działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przez czas realizacji umowy oraz przez okres 6 lat od dnia jej rozwiązania.

Wykonanie umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przez czas realizacji umowy oraz przez okres 6 lat od dnia jej rozwiązania.

Płatności online za poszczególne usługi

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez czas realizacji umowy oraz przez okres 6 lat od dnia jej rozwiązania.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, rozpatrywanie reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przez czas realizacji umowy oraz przez okres 6 lat od dnia jej rozwiązania.

 

Dane osobowe przetwarzane w związku z posiadaniem przez Ciebie własnego konta na portalu społecznościowym Facebook lub Linkedin będą przechowywane przez czas posiadania tego konta.

 

Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przez Nas Twoich danych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody,
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google Ireland Ltd. w ramach usługi Google Analytics.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Wchodząc na i korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies.

Korzystając z formularza kontaktowego i udostępniając Nam w ten sposób swoje dane osobowe, również robisz to całkowicie dobrowolnie. Nie podanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Pliki to dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsami. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. Te pierwsze są przechowywane w Twoim urządzeniu przez określony czas, niezależnie od opuszczenia Naszej strony internetowej (np. do czasu ich usunięcia). Te drugie z kolei związane są z bieżącym korzystaniem z Naszej strony internetowej i są usuwane po jej opuszczeniu.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

 

Wtyczki Facebook i Instagram

Zdecydowaliśmy się również skorzystać na Naszej stronie internetowej z wtyczki portali społecznościowych Facebook i Instagram. Ma to pozwolić na odnotowanie przez te portale Twoich odwiedzin na Naszej stronie i ewentualnie polubienie Naszego profilu na tych portalach.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 19.06.2017 i zastępują dotychczasową Politykę Prywatności.

Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz powiadomiony.