Regulamin "Magda Foeller Studio"

REGULAMIN MAGDA FOELLER STUDIO „TORUŃ” / „BYDGOSZCZ” 

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
  1. Studio Magda Foeller jest jednostką promującą aktywność fizyczną oraz zdrowy i aktywny tryb życia. 
  2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
   1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszystkimi jego załącznikami,
   2. Studio– należy przez to rozumieć studio treningu personalnego prowadzonego pod marką „Magda Foeller Studio” mieszczące się w Toruniu i Bydgoszczy, których właścicielem jest Usługodawca,
   3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzysta z usług Studia,
   4. Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Uczestnikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Studio Usługi,
   5. Usłudze – należy przez to rozumieć odpłatną usługę o nazwie Metamorfoza świadczoną przez Studio w zakresie wskazanym w pkt 4 Regulaminu,
   6. Usługodawcy – należy przez to rozumieć Fitness Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Chełmińska 169A/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000711578, posługującą się numerem NIP 9562330894 oraz numerem REGON 36910573000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.
 1. UMOWA
  1. Podstawą świadczenia Usługi jest Umowa zawierana przez Uczestnika i Usługodawcę. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie:
   1. podpisania przez Usługodawcę i Uczestnika Formularza członkowskiego albo,
   2. wypełnienia online przez Uczestnika Formularza członkowskiego, do którego link jest przesyłany Uczestnikowi wraz z linkiem do płatności.
  2. Podpisując lub wypełniając Formularz członkowski Uczestnik dokonuje wyboru pakietu treningowego oraz okresu korzystania z Usługi.
  3. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest niepełnoletnia osoba fizyczna, Formularz członkowski jest podpisywany lub wypełniany w imieniu Uczestnika przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  4. Przed podpisaniem lub wypełnieniem Formularza członkowskiego Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Podpisanie lub wypełnienie Formularza członkowskiego oznacza akceptację Regulaminu.
  5. Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy w razie:
   1. odmowy Uczestnika podania swoich danych identyfikacyjnych lub kontaktowych, a także innych danych, których podanie jest wymagane w Formularzu członkowskim, lub podanie tych danych przez Uczestnika jedynie częściowo,
   2. 2.5.2.odmowy Uczestnika zaakceptowania postanowień Regulaminu,
   3. 2.5.3.podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu członkowskim,
   4. 2.5.4.odmowy podania przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawna Uczestnika danych, których podanie jest wymagane w Formularzu członkowskim – w przypadkach, o których mowa w pkt 2.3. powyżej.
  6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie uaktualnić swoje dane kontaktowe lub identyfikacyjne w razie ich zmiany.
 1. UCZESTNIK
  1. Z Usługi może korzystać osoba fizyczna, która:
   1. ukończyła co najmniej 10 rok życia,
   2. nie ma problemów zdrowotnych, z powodu których korzystanie z Usług byłoby niemożliwe lub mogło by prowadzić do pogorszenia się tych problemów,
   3. dostarczyła uzupełniony Formularz członkowski zgodnie z Regulaminem.
  2. Korzystanie z Usługi przez osobę, którą w chwili zawarcia Umowy nie ukończyła 18 lat, jest możliwe pod warunkiem:
   1. wyrażenia zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w treningach,
   2. 3.2.2.zaakceptowania przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego postanowień Regulaminu,
   3. 3.2.3.podpisanie lub wypełnienie Formularza członkowskiego przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Umowy,
  3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować osobę prowadzącą trening o swoim złym samopoczuciu lub innej zdrowotnej okoliczności, która jest lub może być przeszkodą do dalszego uczestniczenia w treningu. Osoba prowadząca trening może nakazać Uczestnikowi przerwanie treningu, jeżeli stwierdzi, że zachodzą przeszkody do jego dalszego udziału w treningu. 
 1. USŁUGA
  1. Studio świadczy Usługę, na którą składają się:
   1. treningi personalne i grupowe (EMS lub tradycyjne),
   2. warsztaty dietetyczne i motywacyjne prowadzone online, 
   3. kurs edukacyjny z zakresu życia w formie wideo ,
   4. stałe wsparcie treningowo – dietetyczne.
  2. Treningi odbywają się w Studio, w godzinach otwarcia Studia.
  3. Uczestnik może wybrać następujące pakiety treningowo-dietetyczne:
   1. Metamorfoza – 2 treningi w tygodniu wraz z pozostałymi Usługami,
   2. 4.3.2.Metamorfoza – 3 treningi w tygodniu wraz z pozostałymi Usługami,
   3. 4.3.3.Metamorfoza – 4 treningi w tygodniu wraz z pozostałymi Usługami,
   4. 4.3.4.Metamorfoza – 5 treningów w tygodniu wraz z pozostałymi Usługami.
  4. Uczestnik może wybrać okres świadczenia Usługi:
   1. 3 miesiące,
   2. 4.4.2.6 miesięcy,
   3. 4.4.3.9 miesięcy,
   4. 4.4.4.12 miesięcy. 
  5. Treningi oraz warsztaty dietetyczne i motywacyjne będą odbywać się zgodnie z ustalonym przez Studio harmonogramem.
  6. Każdy trening trwa od 30 do 60 min, w zależności od rodzaju treningu. 
  7. Warsztaty dietetyczne i motywacyjne odbywają się co miesiąc w formie grupowej i trwają 90 minut. Warsztaty dietetyczne prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem aplikacji ZOOM lub podobnej. 
  8. Treningi i warsztaty dietetyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym wcześniej z Uczestnikiem (dotyczy treningów personalnych) lub Uczestnikami tworzącymi grupę treningową (dotyczy treningów grupowych), choćby Uczestnik nie mógł w nich uczestniczyć. Warsztaty są nagrywane przez Studio i udostępniane Uczestnikom do późniejszego odtworzenia.
  9. Po zawarciu Umowy Studio udostępni Uczestnikowi link do nagrania, o którym mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu, do odtworzenia w dowolnym momencie przez wybrany przez Uczestnika okres trwania Usługi.
  10. Korzystanie z Usług, o których mowa w pkt 4.1.2. i 4.1.3. Regulaminu, wymaga posiadania przez Uczestnika: urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet), aktywnego adresu poczty elektronicznej i udostępnienia tego adresu Studiu, zainstalowania przeglądarki internetowej na urządzeniu.
  11. Uczestnik może zmienić termin lub godzinę uzgodnionego treningu pod warunkiem, że Uczestnik zgłosi zmianę najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego termin treningu. Studio może wyrazić zgodę na zmianę przez Uczestnika terminu lub godziny uzgodnionego treningu zgłoszonej w dniu treningu, pod warunkiem, że Uczestnik nie mógł uczestniczyć w treningu z powodu swojej szczególnej, niezawinionej i niemożliwej do przewidzenia lub uniknięcia sytuacji, która obiektywnie uniemożliwia wykorzystanie treningów (np. kontuzja, wypadek). 
  12. Studio udostępnia Uczestnikowi, który nie uczestniczył w treningu w uzgodnionym terminie, link do nagrania treningu do samodzielnego wykonania, w terminie 24 godzin.
  13. Raz w tygodniu, w terminie wskazanym przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, Studio przeprowadzi  również jeden trening online dla wszystkich Uczestników, którzy nie uczestniczyli w treningach w uzgodnionych wcześniej terminach i nie zmienili jego terminu zgodnie z pkt 4.11. powyżej.
  14. Spóźnienie się na trening lub warsztat przez Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem czasu ich trwania. 
  15. Programy treningowe wymagają zrealizowania w całości w wybranym okresie świadczenia Usługi, o którym mowa w pkt 4.4. powyżej. Dopuszcza się możliwość wydłużenia, na pisemny wniosek Uczestnika, zaakceptowany przez Studio, czasu, w którym treningi podlegają realizacji o:
   1. 4.15.1.4 tygodnie w przypadku okresu 3 – miesięcznego,
   2. 4.15.2.6 tygodni w przypadku okresu 6 –  miesięcznego,
   3. 4.15.3.8 tygodni w przypadku okresu 9 – miesięcznego,
   4. 4.15.4.10 tygodni w przypadku okresu 12 – miesięcznego.
  16. W okresach, o których mowa w pkt 4.15. powyżej, Uczestnik zobowiązany jest zrealizować wszystkie pozostałe do odbycia treningi. Uczestnik przyjmuje przy tym do wiadomości, iż w tym czasie Studio może nie mieć dostępnych terminów na przeprowadzenie treningu lub warsztatu. Dlatego też, Uczestnik zobowiązuje się do każdorazowej akceptacji terminu wskazanego lub zapisu dokonanego przez Studio. Decyzja Studio ma w tej sytuacji charakter wiążący dla Uczestnika. Niedostosowanie się przez Uczestnika do decyzji Studio uważa się za dobrowolne zrezygnowanie z treningu. Trening uważa się za zrealizowany.  
  17. Za zgodą Studio Uczestnik może zawiesić wykonywanie Umowy, w szczególności gdy wynika to z sytuacji Uczestnika (np. ciąża).
  18. Niewykorzystane w okresie świadczenia Usługi, o którym mowa w pkt 4.4. powyżej, z zastrzeżeniem pkt 4.13.,4.15 oraz 4.17.. powyżej, treningi przepadają i Uczestnikowi nie służy prawo do ich realizacji. Uczestnikowi nie przysługuje również zwrot środków finansowych za niezrealizowane treningi. 
 1. UCZESTNICY – PRAWA I OBOWIĄZKI
   1. Uczestnicy uprawnieni są do:
   2. odbywania treningów personalnych z wykwalifikowanymi trenerami,
   3. korzystania z wyposażenia Studia podczas treningu personalnego bądź grupowego,
   4. nieodpłatnego korzystania z szatni i toalety Studia,
   5. odbywania warsztatów dietetycznych w formie zdalnej,
   6. korzystania z nagrań treningów w przypadkach wskazanych w Regulaminie,
   7. korzystania z nagrania, o którym mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
  1. Uczestnicy zobowiązani są do: 
   1. punktualnego stawiennictwa na treningi,
   2. 5.2.2.stosownego przygotowania się do treningu lub korzystania ze sprzętów znajdujących się w Studio, w tym pojawienia się w stroju sportowym, a zwłaszcza obuwiu odpowiednim do udziału w ww. aktywności, jak również posiadania ręcznika i wody, celem uzupełniania płynów podczas ćwiczeń.
   3. 5.2.3.W przypadku stawienia się orzez Uczestnika  bez właściwego przygotowania, o którym mowa powyżej, w tym zwłaszcza w niewłaściwym stroju lub obuwiu, Studio uprawnione jest do odmowy możliwości korzystania z urządzeń znajdujących się w Studio lub przeprowadzenia treningu. Trening uważa się wówczas za zrealizowany.
   4. 5.2.4.aktywnego uczestnictwa w treningu,
   5. 5.2.5.stosowania się do poleceń trenera prowadzącego trening,
   6. 5.2.6.bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Obowiązek ten obejmuje również przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika,
   7. terminowego regulowania płatności wobec Studia. Ten obowiązek rozciąga się w każdym przypadku na osobę zawierającą umowę ze Studiem,
   8. 5.2.8.terminowego uczestniczenia w warsztatach dietetycznych,
   9. 5.2.9.zapoznania się z nagraniem, o którym mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu.  
  2. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów lub papierosów elektronicznych, jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Studio zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do korzystania z usług Studia Uczestnikom naruszającym zakaz, o którym mowa powyżej lub, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub ww. środków. 
  3. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia zajęć przez trenera niezwiązanego ze Studiem.
  4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub majątku Uczestnika podczas  lub w związku z uczestnictwem przez Uczestnika w treningach, zajęciach, korzystaniem z wyposażenia Studia lub obecnością na terenie.
 1. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ
  1. Opłata za Usługę jest opłatą ryczałtową i wynosi:
   1. w przypadku pakietu 3 miesięcznego zawierającego 2 treningi tygodniowo – 3840 zł,
   2. w przypadku pakietu 3 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 5400 zł,
   3. w przypadku pakietu 3 miesięcznego zawierającego 4 treningi tygodniowo – 6720 zł,
   4. w przypadku pakietu 3 miesięcznego zawierającego 5 treningi tygodniowo – 7800 zł, 
   5. w przypadku pakietu 6 miesięcznego zawierającego 2 treningi tygodniowo – 7200 zł,
   6. w przypadku pakietu 6 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 10080 zł,
   7. w przypadku pakietu 6 miesięcznego zawierającego 4 treningi tygodniowo – 12480 zł,
   8. w przypadku pakietu 6 miesięcznego zawierającego 5 treningi tygodniowo – 14400 zł, 
   9. w przypadku pakietu 9 miesięcznego zawierającego 2 treningi tygodniowo – 10080 zł,
   10. 6.1.10.w przypadku pakietu 9 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 14040 zł,
   11. w przypadku pakietu 9 miesięcznego zawierającego 4 treningi tygodniowo – 17280 zł,
   12. 6.1.12.w przypadku pakietu 9 miesięcznego zawierającego 5 treningi tygodniowo – 19800 zł,
   13. 6.1.13.w przypadku pakietu 12 miesięcznego zawierającego 2 treningi tygodniowo – 11520 zł,
   14. 6.1.14.w przypadku pakietu 12 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 17280 zł,
   15. 6.1.15.w przypadku pakietu 12 miesięcznego zawierającego 4 treningi tygodniowo – 21120 zł,
   16. 6.1.16.w przypadku pakietu 12 miesięcznego zawierającego 5 treningi tygodniowo – 24000 zł, 
  2. Uczestnik może zapłacić za dany pakiet w całości w momencie zawarcia Umowy lub płatność za dany pakiet może zostać rozłożona na miesięczne, równe płatności, płatne do dnia 15 każdego miesiąca z góry.
  3. Płatność winna być zrealizowana w Recepcji Studio w gotówce, przelewem, systemem płatności internetowych lub płatnością za pomocą karty płatniczej. Studio może udostępnić Uczestnikowi możliwość dokonywania comiesięcznych płatności za pośrednictwem strony trzeciej w formie subskrypcji.
  4. W przypadku płatności przelewem lub za pomocą systemu płatności internetowych takie płatności muszą zostać dokonane przez Uczestnika najpóźniej przed przystąpieniem przez Niego do pierwszego treningu lub warsztatu. Usługodawca prześle Uczestnikowi link do systemu płatności internetowych.
  5. W przypadku opóźnienia w realizacji płatności, Studiu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. 
  6. Obowiązek zapłaty za Usługę obowiązuje bez względu na postawę Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika, w tym wypełnianie obowiązków regulaminowych, a zwłaszcza stawiennictwo na treningach lub zrealizowanie treningów w danym miesiącu. Nieskorzystanie z treningów nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty, odmowy dokonania zapłaty albo przedłużenia z tego powodu Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 4.15. i 4.16.  Regulaminu.   
  7. Warunkiem realizacji usług przez Studio jest terminowe uiszczenie  opłaty w wysokości, o której mowa w pkt 6.1. oraz ustaleniami umownymi pomiędzy Stronami zawartymi w Umowie.
  8. Studio uprawnione jest do nierozpoczęcia/wstrzymania realizacji Usługi w przypadku bezskutecznego upływu terminu płatności (aż do momentu uiszczenia opłaty za Usługę) lub wniesienia jej w niewłaściwej wysokości (aż do dokonania uzupełnienia). Studio zastrzega sobie przy tym, iż trening/i przypadającej w okresie braku płatności lub płatności w niewłaściwej wysokości uważa się za zrealizowany/e. 
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa pomiędzy Studio a Uczestnikiem albo przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym Uczestnika zawierana jest na czas określony, odpowiadający okresowi, o którym mowa w pkt 4.4. Regulaminu, z uwzględnieniem postanowienia pkt 4.13. Regulaminu.
  2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
  3. Studio uprawnione jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika albo przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności niewywiązywania się z któregokolwiek z zobowiązań pieniężnych względem Studio.
  4. W przypadku rozwiązania Umowy w sposób określony w pkt 7.3., Uczestnikowi przysługuje zwrot dotychczas uiszczonej kwoty, pomniejszoną o wynagrodzenie Studio w wysokości określonej proporcjonalnie do zrealizowanej już części Usługi oraz o kwotę kary umownej w wysokości 2000 zł.  
  5. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika uprawniony jest                            do rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec danego miesiąca w następujących sytuacjach:
   1. zmiany przez Uczestnika miejsca zamieszkania powyżej 50 km,
   2. rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej stanowiącej główne źródło dochodu Uczestnika albo zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 
   3. ciąży Uczestnika,
   4. Uczestnik nie może uczestniczyć w treningach z powodu swojej szczególnej, niezawinionej i niemożliwej do przewidzenia lub uniknięcia sytuacji, która obiektywnie uniemożliwia wykorzystanie treningów (takich jak długotrwała choroba lub kontuzja uniemożliwiająca jakikolwiek rodzaj ruchu)
  6. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz przedłożenia Studio dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot dotychczas uiszczonej kwoty, pomniejszonej o wynagrodzenie Studio w wysokości określonej proporcjonalnie do zrealizowanej już części Usługi.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Uczestników przekazywanych w związku z Usługą.
  2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach:
   1. wykonania Umowy i realizacji Usługi na rzecz Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. 8.2.2.zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Uczestnika,
   3. 8.2.3.realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy wynikającego z poszczególnych przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   4. 8.2.4.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcy jako administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach prowadzenia statystyki, celach archiwalnych, świadczenia Usług z wykorzystaniem  rozwiązań informatycznych oraz marketingu usług własnych, a także związanych z rozstrzyganiem sporów, dochodzeniem roszczeń oraz rozpatrywaniem reklamacji. 
  3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Usługodawca współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w tym podmiotom, które świadczą określone usługi lub dostarczają określone rozwiązania informatyczne.
  4. W związku z korzystaniem z rozwiązań informatycznych, z czym wiąże się korzystanie przez ich twórców z usług podmiotów mających swoje serwery lub siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane osobowe Uczestników będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Zgodnie z politykami prywatności tych podmiotów, dbają one o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych im danych, potwierdzonego w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej lub – jeśli takiej decyzji nie ma – poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, w tym np. poprzez skorzystanie z tzw. standardowych klauzul umownych.
  5. Dane osobowe Uczestnika nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się Usługa, z wyjątkiem danych dotyczących zdrowia, które będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu Usługi. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 8.2.4. powyżej, będą przetwarzane przez czas potrzebny na osiągnięcie tych celów.  
  7. Usługodawca gwarantuje, że przez cały okres przechowywania danych osobowych Uczestnika ma on dostęp do treści swoich danych oraz prawo do:
   1. sprostowania, uzupełnienia lub zmiany,
   2. żądania usunięcia przez Usługodawcę tych danych, o ile nie zachodzą podstawy do przetwarzania danych osobowych określone powyżej,
   3. żądania ograniczenia przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych, o ile zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 RODO,
   4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych,
   5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzając te dane osobowe Usługodawca narusza przepisy RODO.
  8. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, które ten przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych sprzed jej cofnięcia. 
  9. Organizator oświadcza również, iż przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, ale ich nie przekazanie uniemożliwi lub znacząco utrudni realizację Umowy.
  10. Usługodawca nie podejmuje jakichkolwiek decyzji opierając się na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Usług, o których mowa w pkt 4.1.2. i 4.1.3. Regulaminu, wiąże się ze zwykłym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet. W celu zminimalizowania tego ryzyka Uczestnik powinien stosować powszechnie dostępne narzędzia zabezpieczające system teleinformatyczny Uczestnika, w tym np. programu antywirusowego.
  2. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  3. Usługodawca i Uczestnik zobowiązują się do podjęcia starań w celu polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów Aktualna lista instytucji, które pomagają rozwiązywać spory konsumenckie jest dostępna na stronie https://polubownie.uokik.gov.pl. 
  4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Usługodawca poinformuje Uczestników o zmianach Regulaminu. Dokonane przez Usługodawcę zmiany nie mają zastosowania do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian.
  5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany każdemu Uczestnikowi nieodpłatnie i nieprzerwanie, w tym w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie oraz wydrukowanie. 

Regulamin Programu „Rewolucja”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia przez Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Chełmińska 169A/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711578 posługującą się numerem identyfikacji podatkowej 9562330894 oraz numerem REGON 36910957300000 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. 
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   1. Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Fitness Pro Sp. z o.o., o której mowa w pkt 1.1. powyżej,
   2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i zawarła z Organizatorem Umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. Umowie – należy przez to rozumieć odpłatną umowę zawieraną przez Organizatora i Uczestnika na odległość drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na Uczestniku Usługi,
   4. Usłudze – należy przez to rozumieć odpłatną usługę polegającą na dostarczaniu Uczestnikowi przez Organizatora treści, o których mowa w pkt 6.1. Regulaminu, za pośrednictwem Aplikacji,
   5. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową www.magdafoeller.pl,
   6. Aplikacji lub Aplikacjach– należy przez to rozumieć aplikacje, oprogramowanie lub inne rozwiązania informatyczne dostarczone przez podmioty zewnętrzne, z których korzysta Organizator w celu dostarczenia Uczestnikowi treści treningowo – żywieniowych, określone w pkt 3 Regulaminu,
   7. Formularzu Zgłoszeniowym do Programu Rewolucja – należy przez to rozumieć formularz dostarczony Uczestnikowi przez Organizatora do wypełnienia przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, zawierający między innymi pytania dotyczące zdrowia Uczestnika.
  3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie i nieprzerwanie każdemu Uczestnikowi za pośrednictwem Serwisu w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie oraz wydrukowanie.
  4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej – kontakt@magdafoeller.pl.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem związanym z możliwością wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika przez innego użytkownika sieci Internet szkodliwego oprogramowania lub pozyskania i/lub modyfikowania danych Uczestnika przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania tego ryzyka Uczestnik powinien stosować powszechnie dostępne narzędzia, których zadaniem jest ochrona jego systemu teleinformatycznego, w szczególności program antywirusowy. Organizator również podejmuje zwyczajowe środki ochrony, w tym w szczególności zapewniające ochronę end-to-end.
  6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonego, zakładanego przez Uczestnika przed zawarciem Umowy efektu. 
 2. Podstawowe zasady korzystania z Usługi
  1. Korzystanie z Usługi oznacza każdą aktywność Uczestnika związaną z Usługą, w tym czynności poprzedzające zawarcie Umowy, jak i czynności po jej zawarciu (np. uczestnictwo w treningu lub w konsultacjach żywieniowych). 
  2. Korzystanie z Usługi, w tym z Serwisu i Aplikacji, jest możliwe jedynie na warunkach i w zakresie określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym na warunkach i zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 
  3. Z Usługi może korzystać Uczestnik, który:
   1. jest pełnoletni,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. nie ma problemów zdrowotnych, z powodu których skorzystanie z Usługi byłoby niemożliwe lub mogłoby prowadzić do pogorszenia się tych problemów,
   4. zaakceptował postanowienia Regulaminu,
   5. zawarł Umowę z Organizatorem na świadczenie Usługi,
   6. zainstalował i/lub zalogował się do Aplikacji,
   7. zapłacił za Usługę w sposób wskazany w pkt 8 Regulaminu.
  4. Do skorzystania z Usługi, w tym z Serwisu i Aplikacji, konieczne jest posiadanie przez Uczestnika:
   1. urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon, tablet), które  ma dostęp do sieci Internet,
   2. aktywnego adresu poczty elektronicznej i udostępnienia tego adresu Organizatorowi w celu przesyłania każdorazowo na ten adres wiadomości związanych z wykonaniem Usługi,
   3. zainstalowanej przeglądarki internetowej na urządzeniu, o którym mowa w pkt 2.1.1. powyżej,
   4. konta Google, które jest niezbędne do udostępnienia Uczestnikowi przez Organizatora plików, w tym Kwestionariusza Medycznego,
   5. konta w serwisie Facebook®, które jest niezbędne do udostępnienia Uczestnikowi treści. 
  5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik może korzystać z Usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 13 tygodni od dnia rozpoczęcia Usługi.
  6. W czasie korzystania z Usługi Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, sprzecznych z normami społecznymi, ani propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób,
   2. korzystania z Usługi, w tym z Serwisu oraz Aplikacji, w sposób niezakłócający korzystanie z Usługi przez innych Uczestników, 
   3. powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu oraz Aplikacji, a także treści dostarczonych przez Organizatora w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
   4. powstrzymania się od jakiejkolwiek ingerencji w materiały udostępnione przez Organizatora,
   5. korzystania z wszelkich treści udostępnionych przez Organizatora jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Aplikacje i rozwiązania informatyczne
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, iż Usługa będzie świadczona w szczególności za pośrednictwem następujących rozwiązań informatycznych:
   1. ZOOM – oprogramowanie do wideokonferencji stworzone przez ZOOM Video Communications Inc. z siedzibą w San Jose (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki),
   2. Dysk Google – usługa do przechowywania i synchronizacji plików stworzona przez Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki),
   3. WebToLearn – platforma edukacyjna stworzona przez Webtolearn Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie,
   4. Facebook® – serwis społecznościowy stworzony przez Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki),
   5. Facebook Messenger – komunikator internetowy stworzony przez Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki).
  2. Korzystanie z Aplikacji wymaga każdorazowo zalogowania się przez Uczestnika i wyrażenia przez Niego zgody na warunki korzystania z tych Aplikacji przedstawione przez ich twórców. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Aplikacji może się wiązać z koniecznością rejestracji (założenia konta) na niektórych lub wszystkich Aplikacjach. Organizator zapewnia, że korzystanie przez Uczestnika z Aplikacji, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Usługi, jest nieodpłatne.
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż za bezpieczeństwo korzystania z Aplikacji odpowiadają każdorazowo ich twórcy. Organizator zapewnia, że Aplikacje wykorzystywane w ramach Usług będą zapewniały odpowiedni poziom ochrony Uczestników. 
  4. Zawierając Umowę Organizator przyznaje Uczestnikowi dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na portalu Facebook®. Po zakończeniu Usługi dostęp ten zostanie cofnięty w terminie 7 dni od dnia zakończenia Usługi. 
  5. Organizator świadczy nieodpłatną usługę newslettera, w ramach której będzie przesyłał Uczestnikowi informacje handlowe w formie wiadomości mailowej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Warunkiem i podstawą przesyłania takich informacji jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na ich otrzymywanie oraz podanie adresu poczty elektronicznej (jeżeli Uczestnik jeszcze go nie podał lub chciałby podać inny). Usługa newslettera będzie świadczona przez Organizatora przez czas nieokreślony. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w każdym czasie może zrezygnować z tej usługi, przesyłając w tym celu wiadomość do Organizatora, z której wynikać będzie chęć rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 4. Prawa niematerialne
  1. Wszelkie materiały udostępnione przez Organizatora, niezależnie od formy lub miejsca ich udostępnienia, ani ich treści, w tym w szczególności takie jak: tekst, grafika, logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo oraz pliki audio-wideo, chronione są prawami własności intelektualnej przysługującymi Organizatorowi lub innych podmiotów, w tym dostarczającym określone rozwiązania informatyczne.
  2. Zakazane jest powielanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, materiałów, o których mowa powyżej, w żadnej formie i w żaden sposób, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej.
  3. Zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi przez Uczestnika nie skutkuje przeniesieniem przez Organizatora na Uczestnika jakichkolwiek praw, w tym własności, do materiałów udostępnionych przez Organizatora lub samej Usługi.
  4. Zawierając Umowę i uiszczając opłatę zgodnie z postanowieniami pkt 8 Regulaminu za Usługę Uczestnik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną, ograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z materiałów, o których mowa w punkcie 4.1. powyżej, do własnego użytku w celach edukacyjno – zdrowotnych.
  5. Licencja, o której mowa powyżej, zostaje udzielona na czas trwania Usługi i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Uczestnik nie może:
   1. udzielać dalszych licencji na korzystanie z materiałów,
   2. ingerować w kształt, formę lub format materiałów,
   3. ingerować w materiały w sposób, który byłby sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz wiedzą i doświadczeniem treningowo – żywieniowym,
   4. korzystać z materiałów do celów komercyjnych,
   5. nie może tworzyć opracowań lub przeróbek materiałów, z wyłączeniem materiałów w postaci przepisów żywieniowych.
  7. Cena za udzielenie licencji zawarta jest w opłacie za Usługę.
 5. Zdrowie Uczestnika
  1. Przed zawarciem Umowy i przystąpieniem do korzystania z Usługi, w tym w szczególności przed przystąpieniem do wykonywania treningów prowadzonych przez Organizatora, Uczestnik powinien skonsultować się z lekarzem. 
  2. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, w tym w szczególności przed przystąpieniem do pierwszego treningu objętego Programem, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu Rewolucja, który zostanie mu dostarczony w formie elektronicznego pliku tekstowego przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Dysk Google. Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w treningu sportowym do czasu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do Programu Rewolucja.
  3. Z Usługi może skorzystać jedynie Uczestnik, który jest w dobrym stanie zdrowia. Zawierając Umowę Uczestnik zapewnia, że uczestniczenie w treningach lub skorzystanie z porad żywieniowych nie doprowadzi do pogorszenia się jego stanu zdrowia.
  4. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany poinformować osobę prowadzącą trening o swoim złym samopoczuciu lub innej zdrowotnej okoliczności będącej przeszkodą do dalszego uczestniczenia w treningu. Osoba prowadząca trening może nakazać Uczestnikowi przerwanie treningu, jeżeli stwierdzi, że zachodzą zdrowotne przeszkody do jego dalszego uczestniczenia w treningu. 
 6. Usługa 
  1. Usługa, którą Organizator świadczy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, polega na umożliwieniu Uczestnikom dostępu przez okres, o którym mowa w pkt 6.2. poniżej, do treści w postaci:
   1. treningów sportowych trzy razy w tygodniu prowadzonych w formie livestreamingu z wykorzystaniem Aplikacji ZOOM,
   2. warsztatów dietetyczne i motywacyjne prowadzone online, 
   3. kursu edukacyjnego z zakresu zdrowego stylu życia w formie wideo ,
   4. stałego wsparcie treningowo – dietetycznego przez okres trwania Usługi, dostarczanego Uczestnikowi z wykorzystaniem Aplikacji.
  2. Organizator może we własnym zakresie udostępniać w ramach Usługi również inne, niż wskazane w pkt 6.1. Regulaminu, treści.
  3. W zależności od wyboru Uczestnika Usługa trwa przez okres: 
   1. 3 (trzech) następujących po sobie miesięcy,
   2. 6 (sześciu) następujących po sobie miesięcy,
   3. 9 (dziewięciu) następujących po sobie miesięcy,
   4. 12 (dwunastu), następujących po sobie, miesięcy. 
  4. Rozpoczęcie Usługi następuje w terminie każdorazowo wskazanym przez Organizatora, nie później jednak, niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Zakończenie Usługi następuje po upływie wybranego przez Uczestnika okresu trwania Usługi od dnia rozpoczęcia Usługi. 
  5. Po zawarciu Umowy i opłaceniu Usługi, a przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Uczestnik zostanie przyporządkowany przez Organizatora do określonej grupy treningowej. Organizator zapewnia, że grupa treningowa nie będzie liczyła więcej niż 20 Uczestników. 
  6. Treningi sportowe oraz warsztaty będą odbywać się zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem danej grupy.
  7. Każdy trening trwa od 45 minut.
  8. Warsztaty dietetyczne odbywają się online co 4 tygodnie i trwają 60-90 minut.
  9. W przypadku, gdy data przeprowadzenia treningu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Organizator uzgodni z daną grupą inny dzień przeprowadzenia treningu. Jeżeli uzgodnienie takiego dnia nie będzie możliwe, Organizator wyznaczy samodzielnie dzień przeprowadzenia treningu.  \
  10. 6.10.Organizator udostępnia Uczestnikowi za pośrednictwem zamkniętej grupy na portalu Facebook®, link do Aplikacji ZOOM, co najmniej na 5 min przed rozpoczęciem treningu. W kolejnym poście na grupie Organizator udostępni  hasło dostępu do danego wydarzenia.
  11. Treningi i konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem, choćby Uczestnik nie mógł w nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym. Każdy trening i każde konsultacje są nagrywane i Uczestnik ma możliwość ich wielokrotnego odtworzenia w dowolnym terminie w czasie trwania Usługi. W tym celu Organizator udostępni Uczestnikowi link do Aplikacji ZOOM z nagraniem danego treningu i konsultacji. 
  12. 6.12.W przypadku, gdy trening sportowy lub warsztat nie mogą się odbyć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w tym między innymi z powodów technicznych, trening lub warsztat zostaną przeprowadzone w nowym terminie wyznaczonym przez Organizatora, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od pierwotnej daty treningu.
  13. W ramach stałego wsparcia dietetycznego oraz treningowego przez okres trwania Usługi Organizator będzie udostępniał Uczestnikowi przepisy kulinarne oraz inne materiały, według własnego uznania.
  14. Treningi sportowe, warsztaty dietetyczne oraz wsparcie treningowe i dietetyczne są prowadzone przez certyfikowanego trenera, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
 7. Umowa i procedura zawarcia Umowy
  1. Umowa jest podstawą świadczenia przez Organizatora Usługi na rzecz Uczestnika. 
  2. Umowa może być zawarta jedynie z osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przed zawarciem Umowy Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Regulamin wraz z Umową stanowią nierozerwalną całość. 
  4. Umowa sporządzona jest w języku polskim.
  5. Umowa zostaje zawarta po wypełnieniu przez Uczestnika formularza udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oraz złożeniu wymaganych oświadczeń,. 
  6. Do zawarcia Umowy nie dojdzie w razie odmowy Uczestnika podania danych, o których mowa w pkt 7.5. powyżej, lub odmowa złożenia wymaganych oświadczeń (np. o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu).
  7. Organizator może odmówić zawarcia Umowy z Uczestnikiem, jeżeli:
   1. nie spełnia on wymagań, o których mowa w pkt 7.2. powyżej,
   2. poprzednia Umowa zawarta z Uczestnikiem została rozwiązana z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, w tym np. z powodu nie stosowania się do postanowień Regulaminu,
   3. podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w formularzu, o którym mowa w pkt 7.5. powyżej lub odmowy dokonania ich aktualizacji.
  8. Uczestnik powinien niezwłocznie uaktualnić dane, o których mowa w pkt 7.5. powyżej, w razie ich zmiany.
  9. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w pkt 7.5. powyżej, złożenia wymaganych oświadczeń i uiszczeniu opłaty za Usługę, Uczestnik otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy wraz elektroniczną wersją Regulaminu. W razie odmowy przez Organizatora zawarcia Umowy, Uczestnik otrzyma wiadomość z taką informacją wraz z uzasadnieniem.
 8. Opłata za Usługę
  1. Opłata za Usługę wynosi: 

8.1.1. w przypadku pakietu 3 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 5920 zł,

8.1.2. w przypadku pakietu 6 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 11540 zł,

8.1.3. w przypadku pakietu 9 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 17010 zł,

8.1.4. w przypadku pakietu 12 miesięcznego zawierającego 3 treningi tygodniowo – 22380 zł,

Opłata jest ryczałtowa. Opłata może zostać uiszczona w całości z góry w momencie zawarcia Umowy, może zostać rozłożona na raty (za pośrednictwem portalu Mediraty.pl) lub płatność może zostać rozłożona na miesięczne, równe płatności, płatne do dnia 15 każdego miesiąca z góry. 

  1. Uczestnik może wybrać jedną z poniższych form płatności za Usługę:
   1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez MBank o numerze 44 1140 2004 0000 3602 7736 4181.
   2. przelew online za pośrednictwem operatora płatności online Tpay,
   3. za pośrednictwem portalu Mediraty.pl (www.mediraty.pl),
   1. za pośrednictwem strony trzeciej w formie miesięcznej subskrypcji, przy czym Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczona z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca przez cały okres trwania Usługi.
  1. W przypadku wyboru przez Uczestnika formy płatności za pośrednictwem portalu mediraty.pl, istnieje możliwość zapłaty w ratach na zasadach i warunkach określonych w regulaminie korzystania z tego portalu. 
  2. Do czasu uregulowania Opłaty, Uczestnik nie może korzystać z dostępu do treści, o których mowa w pkt 6.1. Regulaminu. Nie dotyczy to przypadku, gdy Uczestnik wybrał sposób zapłaty, o którym mowa w pkt 8.2.4. Regulaminu (subskrypcja).
  3. Organizator może postanowić, że w okresie promocyjnym wysokość Opłaty będzie niższa. O wysokości Opłaty w okresie promocyjnym, o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia takiego okresu decyduje wyłącznie Organizator. Uczestnicy, który zawarli Umowę i uiścili opłatę przed rozpoczęciem się okresu promocyjnego, nie mogą żądać zwrotu (w całości ani w części) uiszczonej już opłaty.
  4. Organizator może postanowić o udzieleniu określonej osobie rabatu na Usługę. O wysokości rabatu oraz o osobie, której rabat zostanie udzielony, decyduje wyłącznie Organizator. 
 1. Cesja praw z Umowy
  1. Organizator nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na osobę trzecią.
  2. Uczestnik nie może udostępniać treści, o których mowa w pkt 6.1. innym osobom. 
 2. Rozwiązanie i zawieszenie Umowy
  1. 10.1.Organizator ma prawo rozwiązać lub zawiesić Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
   1. 10.1.1.Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu,
   2. 10.1.2.Uczestnik podał nieprawdziwe dane przy zawarciu Umowy,
   3. 10.1.3.nie aktualizuje swoich danych, mimo ich zmiany,
   4. 10.1.4.nie wypełnił Kwestionariusza Medycznego,
   5. 10.1.5.nie uiścił Opłaty w terminie (w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 8.2.4. Regulaminu).
  2. Jeżeli w okresie wypowiedzenia Uczestnik wskaże swoje prawdziwe dane, dokona ich aktualizacji lub wypełni Kwestionariusz Medyczny, wypowiedzenie Umowy będzie traktowane jako niezłożone. 
  3. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym jeżeli:
   1. 10.3.1.Uczestnik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
   2. 10.3.2.Uczestnik zataił stan swojego zdrowia, który uniemożliwia skorzystanie z Usługi.
  4. Uczestnik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Organizator nie jest z przyczyn technicznych w stanie świadczyć Usługi co najmniej przez okres 7, następujących po sobie, dni. 
  5. W przypadku, gdy dalsze korzystanie przez Uczestnika z Usługi jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych takich jak: długotrwała choroba, ciąża, kontuzja lub podobne), Uczestnik może zawiesić korzystanie z Usługi na określony czas. Uczestnik może wrócić do korzystania z Usługi po ustaniu przyczyn uniemożliwiających korzystanie z Usługi. W takim przypadku okres trwania Usługi biegnie dalej od dnia zgłoszenia przez Uczestnika zamiaru powrotu do korzystania z Usługi. Uczestnik może zawiesić korzystanie z Usługi maksymalnie na okres 18 miesięcy. Po tym czasie Uczestnik traci prawo powrotu do korzystania z Usługi.
  6. Oświadczenie o rozwiązaniu lub zawieszeniu Umowy może mieć formę dokumentową i może być przesłane wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora/Uczestnika.
  7. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie pkt 10.1., 10.3. i 10.4., Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. Zwrot następuje w stosunku do czasu trwania Usługi. 
  8. 10.1.W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika w innych przypadkach, niż wskazane powyżej, Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty, która powinna być zwrócona Uczestnikowi za niewykorzystaną część Usługi. Organizator może potrącić należną mu karę umowną z kwotą opłaty należną Uczestnikowi do zwrotu.
 1. Ustawowe prawo odstąpienia
  1. Z zastrzeżeniem pkt 11.2. poniżej, Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości z potwierdzeniem zawarcia Umowy odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Organizatora lub na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1.1. Regulaminu. 
  2. W przypadku, gdy Uczestnik przystąpi do korzystania z Usługi przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11.1. powyżej, Uczestnik straci prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Postępowanie reklamacyjne
  1. Uczestnik może składać reklamacje korzystając z form kontaktu wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu.
  2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu oraz dane kontaktowe Uczestnika, umożliwiające przekazanie mu odpowiedzi Organizatora. 
  3. Organizator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszenia lub reklamacji w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
 3. Dane osobowe
  1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników przekazywanych w związku z Usługą.
  2. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnik powinien kierować do Organizatora korzystając z jednego ze sposobu kontaktu wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu.
  3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach:
   1. 13.3.1.wykonania Umowy i realizacji Usługi na rzecz Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych Uczestnika, w tym adresu poczty elektronicznej Uczestnika,
   2. 13.3.2.dostosowania Usługi pod preferencje Uczestnika i zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Uczestnika – dotyczy danych o zdrowiu Uczestnika przekazanych Organizatorowi poprzez wypełnienie Kwestionariusza Medycznego,
   3. 13.3.3.realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze wynikającego z poszczególnych przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   4. 13.3.4.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach:
    1. 13.3.4.1.świadczenia Usługi za pośrednictwem Aplikacji,
    2. 13.3.4.2.rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji.
  4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w tym podmiotom, które świadczą określone usługi lub dostarczają określone rozwiązania informatyczne na rzecz Organizatora. W szczególności będą to podmioty, które są twórcami Aplikacji. Skorzystanie przez Uczestnika z ratalnej formy płatności również będzie wiązało się z przekazaniem jego danych osobowych grupie kapitałowej Medical Finance Group S.A., która składa się z Medical Finance Group S.A. oraz MediRaty Sp. z o.o., oba podmioty z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23a.
  5. W związku z korzystaniem z rozwiązań informatycznych, w tym w szczególności z Aplikacji, do świadczenia Usługi, z czym wiąże się korzystanie przez ich twórców z usług podmiotów mających swoje serwery lub siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane osobowe Uczestników będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Zgodnie z politykami prywatności tych podmiotów, dbają one o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych im danych, potwierdzonego w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej lub – jeśli takiej decyzji nie ma – poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, w tym np. poprzez skorzystanie z tzw. standardowych klauzul umownych.
  6. Dane osobowe Uczestnika nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się Usługa, z wyjątkiem danych dotyczących zdrowia, które będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu Usługi.  
  8. Organizator gwarantuje, że przez cały okres przechowywania danych osobowych Uczestnika ma on dostęp do treści swoich danych oraz prawo do:
   1. 13.8.1.sprostowania, uzupełnienia lub zmiany,
   2. 13.8.2.żądania usunięcia przez Organizatora tych danych, o ile nie zachodzą podstawy do przetwarzania danych osobowych określone powyżej,
   3. 13.8.3.żądania ograniczenia przez Organizatora przetwarzania danych osobowych, o ile zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 RODO,
   4. 13.8.4.wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Organizatora danych osobowych,
   5. 13.8.5.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzając te dane osobowe Organizator narusza przepisy RODO.
  9. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, które ten przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych sprzed jej cofnięcia. 
  10. Organizator oświadcza również, iż przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, ale ich nie przekazanie uniemożliwi lub znacząco utrudni realizację Umowy.
 4. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Organizator i Uczestnik zobowiązują się do podjęcia starań w celu polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów Aktualna lista instytucji, które pomagają rozwiązywać spory konsumenckie jest dostępna na stronie https://polubownie.uokik.gov.pl. 
  3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Serwisie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach Regulaminu. Dokonane przez Organizatora zmiany nie mają zastosowania do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian.

Potrzebujesz więcej
informacji?

Umów się na bezpłatną konsultację

Blog

Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szosa Chełmińska 169a U7/U8
87-100 Toruń
NIP: 9562330894

MF Studio
Toruń

ul. Szosa Chełmińska 169a
87-100 Toruń

MF Studio
Bydgoszcz

ul. Dworcowa 13
85-010 Bydgoszcz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020
Wykonanie The First