Regulamin "Magda Foeller Studio"

Regulamin „Magda Foeller Studio”

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
  1. Magda Foeller Studio lub MF Studio – należy rozumieć studio treningowe prowadzone pod marką „Marka Foeller Studio” przez Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 169a, lok. U7/U8, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000711578, NIP 9562330894 oraz REGON 3691095730, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, telefon: 798 257 257, mail: biuro@magdafoeller.pl,
  2. uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Magda Foeller Studio,
  3. Trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która w imieniu MF Studia prowadzi i nadzoruje trening personalny uczestnika.
 2. Uczestnikiem treningu w Magda Foeller Studio może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, o ile dostarczy pisemną zgodę przedstawiciela lub opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w treningu i na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w treningu w Magda Foeller Studio jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i przystąpienie do treningu w.
 4. Trener nie jest przypisany indywidualnie do konkretnego uczestnika i w miarę potrzeb trening może być przeprowadzony przez innego Trenera, niż ten który prowadził poprzedni trening. 
 5. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do treningu każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i podpisać Kwestionariusz Medyczny. Przed skorzystaniem z innych usług świadczonych przez MF Studio uczestnik jest zobowiązany wypełnić odpowiedni formularz medyczny. 
 6. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Trenera przed rozpoczęciem każdego treningu o chorobie, złym samopoczuciu lub innej okoliczności będącej przeszkodą do przeprowadzenia treningu. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek przeszkody do odbycia treningu, Trener odmówi przystąpienia do treningu lub przerwie trening w dowolnym momencie.
 7. Trening personalny jest zawsze prowadzony przez certyfikowanego Trenera, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, aby w prawidłowy sposób przeprowadzić trening. 
 8. MF Studio nie jest odpowiedzialne za osiągnięcie celu zakładanego przez uczestnika przy rozpoczęciu treningów. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, uczestnik powinien stosować się do zaleceń i wskazań Trenera.
 9. Każdy trening rozpoczyna się i kończy punktualnie zgodnie z przewidzianym harmonogramem. W przypadku spóźnienia się uczestnika na trening, trening kończy się zgodnie z harmonogramem. W przypadku spóźnienia się Trenera, trening kończy się po upływie 60 min od chwili faktycznego rozpoczęcia się treningu.
 10. Uczestnik przed rozpoczęciem każdego treningu zobowiązany jest zmienić obuwie na sportowe. Uczestnik powinien posiadać również wodę i ręcznik. 
 11. Terminy poszczególnych treningów Trener ustala wspólnie z uczestnikiem, chyba że co innego wynika z innego postanowienia Regulaminu. Zmiana zaplanowanych terminów treningów może się odbyć na wniosek Trenera lub uczestnika, wyłącznie za zgodą drugiej strony.
 12. W przypadku, gdy uczestnik nie ma ustalonego harmonogramu wszystkich treningów w ramach wybranego zestawu, terminy poszczególnych treningów muszą być ustalane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem lub w inny określony indywidualnie sposób, z zastrzeżeniem pkt 18..
 13. Cena za treningi lub pakiety treningowe uiszczana będzie z góry za każdy trening lub za cały pakiet, nie później niż w dniu pierwszego treningu.
 14. Cena pojedynczego treningu w ramach pakietu treningowego uwzględnia zniżkę, w wysokości związanej z ilością wykupionych treningów.
 15. Płatność za treningi lub pakiety treningowe może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. MF Studio umożliwia również płatność online za pośrednictwem usługi tPay. Za datę płatności należy rozumieć datę uznania rachunku bankowego MF Studio. 
 16. MF Studio zastrzega sobie prawo zmiany wysokości cen pakietów treningowych. Zmiana cen nie będzie miała zastosowania do wykupionych już pakietów treningowych.
 17. Okres ważności pakietu treningowego rozpoczyna się z chwilą odbycia pierwszego treningu.
 18. Okresy ważności poszczególnych pakietów treningowych wynoszą:

w przypadku 2 treningów w tygodniu

w przypadku 3-4 treningów w tygodniu

Pakiet 8 treningów – 45 dni

Pakiet 12 treningów – 60 dni

Pakiet 24 treningów – 105 dni

Pakiet 36 treningów – 150 dni

Pakiet 8 treningów – 30 dni

Pakiet 12 treningów – 45 dni

Pakiet 24 treningów – 75 dni

Pakiet 36 treningów – 105 dni.

 1. Po upływie terminu ważności pakietu, zgodnie z pkt 14 powyżej, treningi niewykorzystane przepadają, chyba że uczestnik nie mógł uczestniczyć w treningach z powodu swojej szczególnej, niezawinionej i niemożliwej do przewidzenia lub uniknięcia sytuacji, która obiektywnie uniemożliwiała wykorzystanie treningów (takich jak długotrwała choroba, ciąża lub kontuzja). Uczestnik powinien każdorazowo wykazać zaistnienie takiej sytuacji. W razie zajścia takiej sytuacji Trener i uczestnik wspólnie ustalą nowy harmonogram treningów pozostających do wykorzystania. W przypadku braku porozumienia Trener wyznaczy taki harmonogram samodzielnie, przy czym okres wykorzystania treningów powinien być dopasowany do możliwości uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane treningi.
 2. Bieg terminu ważności pakietu treningowego może być zawieszany wyłącznie za obopólną zgodą Trenera i uczestnika. 
 3. Uczestnik nie może sprzedawać niewykorzystanych pakietów treningowych w całości lub w części bez uprzedniej zgody Magda Foeller Studio. 
 4. Uczestnik może odwołać lub przełożyć zaplanowany trening najpóźniej na 24 godziny przed jego rozpoczęciem, chyba że uczestnik nie może przystąpić do treningu z powodu swojej szczególnej, niezawinionej i niemożliwej do przewidzenia lub uniknięcia sytuacji, obiektywnie uniemożliwiającej uczestnictwo w treningu (takich jak choroba lub kontuzja). W przeciwnym razie trening uznaje się za odbyty. Uczestnik powinien każdorazowo wykazać zaistnienie sytuacji umożliwiającej odwołanie lub przełożenie treningu. . Niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku przystąpienia uczestnika do treningu pomimo choroby, złego samopoczucia lub innej okoliczności będącej przeszkodą do przeprowadzenia treningu. W takiej sytuacji trening uznaje się za odbyty.
 5. Przeprowadzenie treningu zostanie każdorazowo potwierdzone przez uczestnika poprzez podpisanie harmonogramu treningów lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 
 6. Uczestnik może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
  1. nie może uczestniczyć w treningach z powodu swojej szczególnej sytuacji, utrzymującej się przez dłuższy czas, przynajmniej 3 miesiące, i obiektywnie uniemożliwiającej uczestnictwo w treningu, o której nie widział w chwili zawierania umowy (takich jak długotrwała choroba lub ciąża),
  2. MF Studio nie jest w stanie przeprowadzić treningów, przy czym stan ten będzie utrzymywał się przez minimum 2 miesiące.
 7. W przypadku, gdy uczestnik będący konsumentem bądź przedsiębiorcą, który  wykupił trening lub pakiet treningowy za pośrednictwem serwisu www.magdafoeller.pl, może on w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić od umowy z MF Studio bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem że jest on zobowiązany do zapłaty za treningi odbyte do czasu odstąpienia. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy MF Studia lub pocztą tradycyjną na adres MF Studia, które są podane w pkt 1 lit. a powyżej. 
 8. W przypadku odstąpienia umowę traktuje się jako niezawartą, a MF Studio zwróci uczestnikowi płatności, po potrąceniu ceny za odbyte treningi w standardowej cenie, liczonej bez zniżek związanych z wybranym pakietem treningowym.
 9. Magda Foeller Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które nie zostały przekazane do indywidualnego depozytu w recepcji Studia.
 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu MF Studia, chyba że zniszczenie lub uszkodzenie nie nastąpiło z winy uczestnika lub osoby, za którą uczestnik ponosi odpowiedzialność.
 11. Uczestnik powinien zgłosić reklamację na jeden z adresów korespondencyjnych MF Studio, wskazanych w pkt 1 lit. a powyżej. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie, ze wskazaniem przyczyn reklamacji. Magda Foeller Studio informuje w tym miejscu, że uczestnik może skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. W Magda Foeller Studio prowadzony jest monitoring. Monitoringiem nie są objęte pomieszczenia szatni i łazienek. Szczególne zasady przetwarzania przez MF Studio danych osobowych uczestnika w ramach monitoringu znaleźć można w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcji.
 13. Magda Foeller Studio jest administratorem danych osobowych uczestnika. Zasady, cele i sposób przetwarzania tych danych zawarte są w klauzuli informacyjnej dołączonej do Kwestionariusza Medycznego i innych formularzy dla uczestników.
 14. Magda Foller Studio może fotografować treningi wybranych uczestników do celów marketingowo – handlowych, przy czym rozpowszechnianie wizerunku uczestników zawsze odbywa się za ich wyraźną zgodą. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania dźwięku, filmowanie lub fotografowanie treningu i lokalu bez zgody MF Studio jest zabronione.
 15. Każde uchybienie postanowieniom Regulaminu może być podstawą do odstąpienia przez MF Studio od umowy z uczestnikiem. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności.

Potrzebujesz więcej
informacji?

Umów się na bezpłatną konsultację

Blog

Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szosa Chełmińska 169a U7/U8
87-100 Toruń
NIP: 9562330894

MF Studio
Toruń

ul. Szosa Chełmińska 169a
87-100 Toruń

MF Studio
Bydgoszcz

ul. Dworcowa 13
85-010 Bydgoszcz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020
Wykonanie The First